Nova Xunta de Goberno Africor Pontevedra

04-07-2016

En Asamblea Xeral de Africor Pontevedra, celebrada o pasado 17 de Xuño do 2.016, foi elexida a candidatura á Xunta de Goberno para os próximos 4 anos. Posteriormente en reunión do día 20 de Xuño acordouse o reparto dos respectivos cargos.
 
Presidente D. Rafael Méndez Guerra, de Agolada, Vicepresidente D. Manuel Villaverde Salgueiro, de Forcarei, Secretario  D. Paulino González Fernández, de Silleda, Tesoreiro D. Jesús María Montes Vázquez, de Rodeiro, Interventor D. Esteban Gestoso Bello, de A Estrada e os Vogais D. Gustavo Iglesias Meijome, de Lalín, D.Jesús Manteiga Claro, de Vila de Cruces e  D. José Manuel  Madriñan Castro, de Lalín.

 

 

LEI DO SOLO DE GALICIA

20-05-2016

INSTRUCIÓN 1/2016, do 29 de abril, sobre o réxime aplicable ás explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002.

Está instrución ten como finalidade clarificar a interpretación da disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016, do solo de Galicia, coordinando a actuación en materia de urbanismo dos seus órganos e unidades administrativas.


AXUDAS PARA PRODUTOS DE CALIDADE

07-04-2016

Axudas para investimentos en actividades non agrícolas cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR).


AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

07-04-2016

Axudas para investimentos en actividades non agrícolas cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR).