LEI DO SOLO DE GALICIA

20-05-2016

INSTRUCIÓN 1/2016, do 29 de abril, sobre o réxime aplicable ás explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002.

Está instrución ten como finalidade clarificar a interpretación da disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016, do solo de Galicia, coordinando a actuación en materia de urbanismo dos seus órganos e unidades administrativas.


AXUDAS PARA PRODUTOS DE CALIDADE

07-04-2016

Axudas para investimentos en actividades non agrícolas cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR).


AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

07-04-2016

Axudas para investimentos en actividades non agrícolas cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR).